รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
         ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษาหลักสูตร MS01- การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”                                                                                                                                                       
     การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้โทรประสานงานติดต่อกับผู้นำชุมชนเพื่อนัดวันเวลาในการลงพื้นที่และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิเช่น ขวดพลาสติก,ขวดแก้ว,ยางรถเก่า,ท่อpvc,หินขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และผ้าแยง และในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ขุดหลุมเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปโดยดี หลังจากที่ผู้ปฏิบันติงานได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินจนคครบ 40 หลุม ตามจำนวนเป้าหมายของโครงการ

 

                                          

 

                                        

 

                                          

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล โดยรายละเอียดในการประชุมให้ผู้ปฏิบัติงานได้คัดเลือกบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้ประธานโครงการได้เยี่ยมชมโดยเลือกบ่อธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ในแปลงเกษตรไร่นาสวนผสม อีกทั้งยังได้สอบถามถึงปัญหา และอุปสรรคของการทำงานที่ผ่านมาตลอดทั้งโครงการ

 

                                           

 

 

 

อื่นๆ

เมนู