ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน.

กิจกรรม Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ได้จัดขึ้นเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยทีมตำบลได้ร่วมกันศึกษาข้อมูล หาความรู้ พร้อมเผยแพร่ข้อมูล การเตรียมพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยและรวมไปถึงการฉีดวัคซีน โดยกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเชิงรุก คือ กิจกรรมคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชุมชน, กิจกรรมสร้าง safe zone ได้มีการมีให้คำแนะนำการป้องกันตัวเองให้ห่างจากการติดเชื้อไวรัส, กิจกรรมจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม ได้มีการสอนทำสบู่เพื่อให้มีการทำในใช้ในครัวเรือนและมีการแจกหน้ากากอนามัย และกิจกรรมเชิงรับ ได้มีการเชิญชวนประชาชนในชุมชนให้ไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19.

ทางชุมชนได้มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีประชาชนยังมีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี และยังพบว่าประชาชนยังมีการเดินทางไปฉีดวัคซีนป็นระยะอีกด้วย.

อื่นๆ

เมนู