1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บข้อมูลความรู้ ตำบลลำดวน

MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บข้อมูลความรู้ ตำบลลำดวน

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเดือน พฤษภาคม  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของกระผม นาย สุพศิน ช่วงไธสง (บัณฑิตจบใหม่) มีดังนี้

ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม-ปัจจุบัน กระผมได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหม จำนวน 35 ครัวเรือน จำนวน 4 กลุ่ม หมู่บ้านที่ได้ลงพื้นที่มีดังนี้ หมู่ 1 , หมู่16 , หมู่18 , หมู่14

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหมได้เห็นถึงวิธีการทำ ตั้งแต่การเลี้ยงดักแด้ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไปจนถึงวิธีการทอผ้าไหมจนออกมามีผ้าไหมที่สวยงามของแต่ละหมู่บ้าน ภายใน  ต.ลำดวน การทอผ้าไหมของแต่ละหลังคาเรือนและหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพได้รังสรรค์วิธีคิดค้นข้นตอนและสร้างสรรค์สีพร้อมทั้งลายผ้าไหมกันเป็นอย่างดี ช่วงเวลาในการขายผ้าไหมที่ดีจะอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคและช่วงเทศกาล ช่องทางในการมีทั้งใน Facebook,ปากต่อปาก,งานพิธีมงคลสมรส,งานบวช,ญาติพี่น้องและพ่อค้าคนกลาง แต่ละพื้นที่ก็มีราคาในการขายที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ในการประกอบอาชีพฝีมือแบบนี้ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของการตลาดมารับรอง การครีเอทลายผ้าใหม่ๆ ปัญหาของสีที่เพี้ยน ขาดลูกหลานสืบทอด การแปรรูปและยังไม่มีลายอัตลักษณ์ของชุมชน จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางทีมปฏิบัติงานรวมถึงกระผมได้รับความร่วมมือจากกลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย  และชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ข้อมูลครบท้วนเป็นอย่างดี และได้เห็นวิธีความสามัคคี การลงมือทำตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาจนถึงการทอผ้ามาให้เราได้เห็นอย่างสวยงามการลงทั้งนี้กระผมก็ทำหน้าที่ถ่ายภาพและวีดีโอตลอดการลงพื้นที่เพื่อนำมาตัดต่อเป็นสื่อวีดีโอประจำเดือนพฤษภาคมอีกด้วย

  

 

 

 

 

 

 

ต่อมากระผมได้ลงพื้นที่กิจกรรมการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ภายในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 60 คน โดยมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมเข้ารวมกิจกรรมการอมรมในครั้งนี้ทั้งหมด 7 หมู่

หมู่ 1 (กลุ่มแกะลานผ้าไหมผ้าทอมือ)

หมู่ที่ 4 (กลุ่มผ้าทอบ้านยาง)

หมู่ที่ 7 (กลุ่มผ้าทอบ้านกระเจา)

หมู่ที่ 11 (กลุ่มผ้าทอบ้านบุ)

หมู่16 (กลุ่มทอผ้าพร้อมกับกลุ่มสตรีบ้านลำดวน)

หมู่ 17 (กลุ่มผ้าทอบ้านไทรทอง)

หมู่ 18 (กลุ่มผ้าทอบ้านศรีสวน)

โดยการจัดอบรมได้เริ่มต้นการจัดอมรมเชิงปฏบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผ้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลายไอเดีย ในการแปรรูปผ้า โดยวิทยาการ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ลำดับต่อมาเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตำบลลำดวนพร้อมกับลงมือออกแบบลวดลายและคิดค้นไอเดียในการแปรรูปผ้าโดย วิทยากร คุณสุริสา มุ่งดี โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ กระผมได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมที่ได้ร่วมกันคิดค้นและออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตำบลลำดวน ซึ่งแน่อยู่แล้วว่าการคิดค้นออกแบบลายผ้าได้ออกมามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมทั้งมีความสวยงามมองเห็นแล้วสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตำบลลำดวน ทั้งนี้การออกแบบได้มีคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการของตำบลลำดวน และกลุ่มผู้จ้างงานลงไปช่วยคิดค้นการออกแบบลวดลายผ้าทอ อีกทั้งยังร่วมกันดูแลกิจกรรมภายในตลอดการจัดอบรมได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและทะลุเป้าหมายในการจัดอบรม ในครั้งนี้กระผมได้มีหน้าที่ถ่ายภาพและวีดีโอกิจกรรมการจัดอบรมตลอดทั้งงานและตัดต่อวีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปจาการลงพื้นที่จัดทำกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคมนี้ได้มองเห็นข้อดีข้อเสียของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าของแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลลำดวน โดยหลักๆจะเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์ การโปรโมทหรือเผยแพร่ออกสื่อเพื่อขยายการตลาดมุมกว้างให้ผู้คนต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้เห็นผ้าทอของตำบลลำดวน อีกทั้งยังเกิดปัญหาในเรื่องของการคิดค้นออกแบบลวดลายเพื่อแปรรูปผ้าทอที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตำบลลำดวน ทางคณาจารย์ประจำของการและกลุ่มผู้จ้างงานจึงได้ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ภายในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ภายในเดือนนี้นอกจากกระผมจะได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพและวีดีโอแล้ว ยังได้ออกแบบป้ายกราฟฟิกในการจัดอบรม และได้ออกแบบ Template ตลอดทั้งการทำงานสามเดือนที่ผ่านมาให้กับตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู