ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง  ประเภทประชาชน

ในการทำงานสำหรับทีม ตำบลโคกมะม่วงในเดือนมิถุนายนนี้ ได้มีการเข้าถึงกลุ่มชาวบ้านมากขึ้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาของตำบลโคกมะม่วงเนื่องในวันวิสาขาบูชา มีการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลไม้ให้กับชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตไม่ได้ราคา สินค้าล้นตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ตลอดจนการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน จะเห็นได้ว่า เราได้เห็นมุมมองในหลาย ๆ ด้านของประชากรในชุมชน มีมุมน่ารัก ๆ ในการทำกิจกรรม ตัวอย่างเช่น การทำการแปรรูปขนุนของหมู่ 18 สมาชิกในกลุ่มมีการระดมความเห็นในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน  ไม่ได้เน้นทำการแปรรูปอย่างเดียว มีการนำอาหารจากบ้านมาทานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ  มีการแสดงความคิดเห็น การหาตลาดสำหรับจำหน่ายขนุนแปรรูปในแบบบ้าน ๆ ซึ่งไม่จำเป็นตัองรอการแนะนำจากทางกลุ่มโครงการฯอย่างเดียว ทำให้กลุ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้เราต้องคอยติดตามกันไปเรื่อย ๆ ค่ะ

นอกจากกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตแล้ว ชุมชนตำบลโคกมะม่วง ยังมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19  ด้วย ซึ่งทำให้เรามองเห็นความพร้อมเพรียง ความสามัคคีกันของชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู