ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนได้เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัญหาขยะ การจัดการขยะในชุมชน และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับขยะมากขึ้น เช่น ขยะส่วนใหญ่นำไปขายได้ แต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีคนรับซื้อ

เหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้มีประชาชนมีการทำ Work for home ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัส ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ทำให้เกิดขยะมากขึ้น ควรมีการรณรงค์ เช่น การบอกร้านค้าว่าไม่ใส่ถุงพลาสติก เป็นต้น และขยะที่เป็นอันตราย เช่น หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการทิ้งขยะที่ควรจะได้รับการอบรมในการทิ้งว่าทิ้งอย่างไรจึงจะถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่ระบาดให้กับเจ้าหน้าที่ในการกำจัดขยะ

 

อื่นๆ

เมนู