1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. Ms1(2)หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

Ms1(2)หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวจินตนา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ส่วนการรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านที่จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับครัวเรือนในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 1 บ่อจากจำนวน 10 บ่อในเดือนกรกฏาคมนี้
ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลบ้านปรือ ในการลงพื่้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำส่วนที่ค้นพบ ข้อดี และข้อที่เป็นปัญหาในการจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข แล้วจัดสร้างในเดือนต่อไป ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

                 

อื่นๆ

เมนู