1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบหลักสูตรการสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบหลักสูตรการสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 คณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  บ้านสีคิ้ว หมู่ 18  ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จำนวนทั้งหมด10 บ่อ

ในส่วนของทีมงาน ทางเราได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนณ บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ และบ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมทั้งหมด 30 บ่อ

และในเดือนธันวาคม 2564 นี้ ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินจนครบทั้ง 40 บ่อ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู