ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้มีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสังจ.บุรีรัมย์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านรับทราบเพื่อที่จะแจ้งความประสงค์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินกับทางทีมงานของเรา

ทั้งนี้ชาวบ้านก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้อีกด้วย อาทิเช่น ท่อ pvc,หินละเอียด,ผ้าในล่อน,ยางรถ ,ขวดน้ำ,เศษอิฐต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ก่อนการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้พวกเราทีมงานไ้ด้ร่วมประชุมทีมเพื่อพูดคุย แก้ไขปัญหาร่วมกัน และทีมงานของเรายังได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง และได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเดือนนี้มีจำนวนทั้งหมด 6 บ่อ ทั้งนี้ได้ร่วมเเรงร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู