ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ส่วนการรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านที่จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับครัวเรือนในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 1 บ่อจากจำนวน 10 บ่อในเดือนกรกฏาคมนี้
ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลบ้านปรือ ในส่วนที่ค้นพบข้อดี และข้อที่เป็นประโยชน์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

       

อื่นๆ

เมนู