1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนประจำเดือนตุลาคม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนประจำเดือนตุลาคม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวัง เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19  รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการจัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เพื่อชี้แจง พูดคุย ติดตามการปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเดือน ตุลาคม

ในวันที่ 7  ตุลาคม 2564 ดิฉัน และทางทีมงาน ได้ทำการนัดกันลงพื้นที่ เริ่มกระบวนการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดของบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 จำนวน 10 หลุม  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

ต่อมาวันที่ 11  ตุลาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ช่วยกันดำเนินงานสำรวจข้อมูล แบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และกรอกแบบฟอร์ม U2T-SROI ลงในระบบ

การลงพื้นที่ในเดือนตุลาคมนี้สามารถดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ แต่อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อย เนื่องจากมีพายุเข้า ทำให้ฝนตกการดำเนินงานค่อนข้างยาก แต่ทางทีมงานเราก็ทำเต็มที่ที่สุด

อื่นๆ

เมนู