ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงาน คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือได้มีการประชุมหารือกันผ่าน google meet เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้เสร็จสิ้นตามที่ได้วางแผนงานไว้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 กำลังระบาดหนักเป็นบางพื้นที่ทำให้มีคนในตำบลติดเชื้อกันเยอะ ส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงต้องประชุมวางแผนกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีชาวบ้านในพื้นที่ติดโควิดกันเป็นนำนวนมากทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทางคณะผู้จัดทำก็ได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนการทำงานเผื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และในเดือนนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือก็ได้ขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่หมู่บ้านระกาใต้ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ในเดือนนี้คณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือยังได้สรุปการจัดทำรายงาน TSI เพื่อสรุปส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หากทำเป็นระบบภายในชุมชนจะสามารถเชื่อมต่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จำนวนมากได้ เพราะตอนฝนตกน้ำจะไหลลงบ่อใต้ดินอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนนั้นความสามารถของธนาคารน้ำคือสามารถรีชาร์ตน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพื้นที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้ตามความเหมาะสม

   

อื่นๆ

เมนู