ดิฉัน นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ เป็นผู้รับจ้างงาน  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประจำตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

                           ในการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้ ได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 2 ด้านได้แก่ 1.รายวิชาด้านสังคม Social Literacy จำนวน 20 ชั่วโมง 2.รายวิชาด้านการเงิน โดยเรียนผ่านระบบ SET e-learning จำนวน 20 ชั่วโมง นอกจากนี้การปฏิบัติในเดือนนี้ ได้ทำการคีย์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ให้ครบ 100% ในเดือนเมษายนนี้ 

                            ใน​เดือน​ต่อ​ไป​จะ​ทําการ​ลงพื้น​ที่​สํารวจข้อมูล​ครัว​เรือน​และ​ให้ความ​รู้เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​ธนาคาร​น้ําใต้ดิน​ของ​เเต่ละ​หมู่บ้าน​เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์และวิเคราะห์ทางวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู