เรื่อง ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า นางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์อนงค์ ทองเรือง เป็นหัวหน้าหลักสูตร และมีกรรมการประจำหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์จงกล ศิริประภา ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ และคุณพรพรรณ แสงแก้ว

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายพบปะทีมงานและมีการประชุมเพื่ออภิบายวัตถุประสงค์ของโครงการและวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งในตำบลโคกมะม่วงมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน 4600 ครัวเรือน โดยมีการแบ่งเป็นทีมย่อยเพื่อให้แต่และทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านที่ในทีมได้รับมอบหมาย ซึ่งทีมงานของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 9 บ้านปลื้มใต้ และ หมู่ที่ 20 บ้านศรีเมืองใหม่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่กรอกข้อมูลโดยละเอียดในแบบฟอร์ม 01 และ 02 การสำรวจพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ปลูกลำไย ข้าวโพด ขนุน มันสำปะหลัง ทุเรียน และทำนา โดยเป้าหมายการผลิตเพื่อจำหน่ายและส่งออกให้พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนมาก มีบางครัวเรือนที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและบริโภคเอง ปัญหาหลักที่พบในชุมชนคือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ทำการเกษตรในบางพื้นที่ อีกทั้งยังมีปัญหาบางปีผลิตสินค้าล้นตลาดทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่พบว่าต้องการแหล่งส่งออกสินค้าทางการเกษตรภายในชุมชนที่มั่นคง จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือและต้อนรับในการลงพื้นที่เป็นอย่างดี

การสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด -19

จากการกรอกแบบฟอร์ม 02 พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงสถานการณ์โควิดและทราบอาการณ์เบื้องต้นของโรคโควิด-19 และมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากโควิด-19

วิดีโอ : MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู