ข้าพเจ้า นางสาวอรวรรณ บุญศรี ประเภทประชาชน สังกัด MS06 คณะวิทยาการจัดการ ในส่วนของเดือนที่ 2 (มีนาคม) ข้าพเจ้าและทีมได้เข้าร่วมประชุมอบรม และวิเคราะห์ปัญหาชุมชนของตำบลโคกมะม่วง ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนต่อไป

ในส่วนของการลงพื้นที่ มีนาคมข้าพเจ้าและทีมได้ลงพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชน เช่น ไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ลำไย ทุเรียน สวนยาง และแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาและวิธีเก็บเกี่ยวไปจนถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร พบว่าในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาภัยเศรษฐกิจทำให้ราคาตกต่ำและบางรายต้องขาดทุนเนื่องจากสินค้าล้นตลาดไม่สามารถขยายสู่ตลาดได้

 

ในสวนมาตรการ covid ภายในชุมชนเช่นตลาดได้มีมาตรการเฝ้าระวัง covid โดยการแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากบ้าง แต่ยังมีบางกลุ่มพี่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

 

 

อื่นๆ

เมนู