การส่งเสริมพัฒนาของชุมชนบ้านโคกวัด ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายณัฐพล  แสนเสน่ห์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

หมู่12 บ้านโคกวัด เป็นส่วนหนึ่งใน 22 หมู่บ้าน ของตำบลโคกมะม่วง โดยในชุมชนบ้านโคกวัด จะมีทั้งหมด 151 หลังคาเรือน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โดยมีท่านผู้ใหญ่ประยูร  งามสะอาด เป็นผู้รับหน้าที่ดูแลลูกบ้านชาวบ้านเทพเจริญ ทั้งทางด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน รับฟังปัญหาของลูกบ้านเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทั้งนี้หากมีการเข้ามาขอทำแบบสอบถามต่างๆจะต้องแจ้งขอรับอนุญาตจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านก่อน

อาชีพของชาวบ้านในหมู่12 บ้านโคกวัด ส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพการเกษตรและยังมีกลุ่มชาวบ้านที่มีการทำวงล้อกระทะ การทำกรงนก และจักสานทอเสื่อ

โดยท่านผู้ใหญ่ประยูร  งามสะอาด หมู่ที่ 12 พึงคำนึงเห็นว่าชุมชนบ้านโคกมะม่วง มีการทำวงล้อกระทะ การทำกรงนก และจักสานทอเสื่อที่สามารถนำมาต่อยอดได้ทั้งเป็นการเพิ่มอาชีพให้ชาวบ้านและรายได้ให้แกชุมชนได้ โดยอยากให้มีการจัดจำหน่ายหลายๆช่องทางทั้งฝายในชุมชน แหล่งจัดจำหน่ายต่างๆและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

เมนู