1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. การส่งเสริมพัฒนาด้านการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของชุมชนบ้านเทพเจริญ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ MS06

การส่งเสริมพัฒนาด้านการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของชุมชนบ้านเทพเจริญ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ MS06

 

การส่งเสริมพัฒนาด้านการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของชุมชนบ้านเทพเจริญ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

หมู่บ้านเทพเจริญเป็นส่วนหนึ่งใน22หมู่บ้าน ของตำบลโคกมะม่วง โดยในชุมชนบ้านเทพเจริญ จะมีทั้งหมด197หลังคาเรือน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โดยมีท่านผู้ใหญ่สุพรรณ พิพ่วนนอก เป็นผู้รับหน้าที่ดูแลลูกบ้านชาวบ้านเทพเจริญ ทั้งทางด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน รับฟังปัญหาของลูกบ้านเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทั้งนี้หากมีการเข้ามาขอทำแบบสอบถามต่างๆจะต้องแจ้งขอรับอนุญาตจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านก่อน

อาชีพของชาวบ้านในหมู่ที่11 บ้านบ้านเทพเจริญ ส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพการเกษตรและยังมีกลุ่มชาวบ้านที่มีการจัดตั้งกลุ่มเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานทางด้านนาสุพรรณ พิพ่วนนอก หมู่ที่ 11 พึงคำนึงเห็นว่าชุมชนบ้านเทพเจริญ มีการเพาะปลูกเห็ดฟ้าภูฐานที่สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปและต่อยอดได้ทั้งเป็นการเพิ่มอาชีพให้ชาวบ้านและรายได้ให้แกชุมชนได้ โดยอยากให้มีการจัดจำหน่ายหลายๆช่องทางทั้งผายในชุมชน แหล่งจัดจำหน่ายต่างๆและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

เมนู