ดิฉัน นางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

.   การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ลงพื้นลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านเลขที่ ที่ตกสำรวจจากรอบที่แล้ว ดังนี้

– บ้านพลวง หมู่ 9

– บ้านโคกเพชร หมู่ 14

– บ้านปราสาท หมู่ 6

– บ้านเสม็ด หมู่ 13

– บ้านโชค หมู่ 15

– บ้านบัวถนน หมู่ 4

เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูลจึงสำรวจบ้านเลขที่ที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์เพื่อง่ายต่อการสำรวจบ้านเลขที่ที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลแล้วจึงออกไปสำรวจข้อมูลที่บ้านเลขที่นั้น

การคีย์ข้อมูลลงในระบบตามแบบฟอร์ม 01 02    นั้น ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชน ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

เดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู