1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

MS02 : วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านายพิเชษฐ์ สุขจิต ประเภทประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปํญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน MSO2

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจและเก็บข้อมูลของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านบุ ตำบลลำดวนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลที่ได้สำรวจ ดังนี้ ผู้บริหารชุมชน มี 5 ท่าน กำนันประจำตำบล 1 ท่าน  ผู้ช่วยกำนัน  2 ท่าน สมาชิก อบต. 2 ท่าน จำนวนที่อยู่อาศัย  184 ครัวเรือน จำนวนประชากร 700 คน อาชีพหลักของประชากรในชุมชนทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บสำรวจชุมชนดังนี้ จุดเด่นของชุมชน คือ มีผู้นำที่เข้มแข็งทั้งด้านความคิดเเละการเก้ปัญหา มีวัดประจำตำบลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน มีกองทุนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือชุมชน มีประเพณีที่สืบทอดมาเเต่โบราณ (โฎณตา) จุดด้อยของชุมชน คือ ขาดแหล่งน้ำทั้งอุปโภคและบริโภค คนว่างงานขาดรายได้ ขาดการส่งเสริมรายได้ในการลงทุน

 

 

อื่นๆ

เมนู