ข้าพเจ้า นาย พฤฒิธร  มีชั้นช่วง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ที่11 บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

 

 

 

 

 

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชน คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 จากการสอบถามผู้นำชุมชนส่วนใหญ่คือ การทำผ้าทอ พืชเศรษฐกิจของชุมชนคือ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำนาเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ความต้องการของคนในชุมชนคือต้องการแหล่งน้ำบาดาลไว้อุปโภคบริโภค

จากการสำรวจพบว่า 

1.กิจกรรมที่พวกเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอในตำบลลำดวนจำนวน 30 ครัวเรือน จำนวน 1 กลุ่ม

2.กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผ้าทอ ปัญหา ความต้องการ ช่องทางการตลาด สิ่งที่หนุ่นเสริม แหล่งที่ขายในรูปแบบของการแปรรูป  และอยากให้เสริมสร้างโดมของศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหม โดยส่วนใหญ์จะมีข้าราชการมารับไปซื้อและก็ตามนิเทศการ เป็นต้น

3.ลงข้อมูล 30 ฉบับ

4.ประสานงานเรื่อง ขอเก็บขอมูลเรื่องการทอผ้าไหม บ้านบุ หมู่11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดังนั้นข้าพเจ้าได้สอบถาม คุณชนะชัย เชยรัมย์  ท่านเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ท่านได้กล่าวว่า : ทางชุมชนเราได้มีการจัดโครงการส่งเสริมศิลปาการเลี้ยงหมอนไหม เพื่อทำผ้าทอ ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรว่า : ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ เลี้ยงไหม ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากการทำผ้าทอสามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู