1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

  1. ได้มีการประชุมทีมผู้จ้างงาน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงานในพื้นที่จึงได้แบ่งทีมลงพื้นที่เป็น 5 ทีม รับผิดชอบเก็บข้อมูลทั้ง 18 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลำดวน
  2. ได้มีการประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน พร้อมด้วยผู้จ้างงาน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของผู้จ้างงานในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาตำบลลำดวน และการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ด้านการลงพื้นที่ และด้านอื่น ๆ
  3. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน และชุมชน โดยผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 3)แบบสอบถามบริบทชุมชน

จากการลงพื้นที่การดำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มศักยภาพทั้งด้านการสื่อสารกับชุมชน ด้านการเข้าสังคม ด้านความสามัคคี ด้านภาวะความเป็นผู้นำ ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงได้ทราบบริบทพื้นที่ชุมชนโดยทั่วไป สภาพปัญหาของชุมชน จุดเด่น ข้อจำกัดของชุมชน ศักยภาพของชุมชน และการสัมภาษณ์รายบุคคลทุกครัวเรือน เพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิ-19 ทั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ จัดทำ “SWOT” ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลลำดวนในการอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี

โดย นายวันเฉลิม  ปิ่นแก้ว

อื่นๆ

เมนู