1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. การประชุม”โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” @ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุม”โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” @ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

       สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 

 

      วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง ,อาจารย์วณิชา แผลงรักษา,อาจารย์ปัทมาวดี  วงศ์เกิดและ ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ และผู้ปฎิบัติงานในทีม จำนวน 20 คน ได้ทำการจัดประชุมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ “ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

        ดิฉันได้จัดทำเอกสาร ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล, ขอใช้ห้องประชุม,หนังสือเชิญประชุม และได้ช่วยทีมงานได้ช่วยกันจัดเบรค กาแฟและขนม ให้กับผู้ร่วมเข้าประชุม และมีได้มีการพูดคุยสอบถามถึงปัญหาในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ทำให้รู้ถึงปัญหาแต่ละจุดของหมู่บ้านนั้นๆ

และได้รายงานปัญหาต่อที่ประชุม และนำปัญหาเหล่านี้มาวิเคราะห์ นำมาสรุปผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ

อื่นๆ

เมนู