กระผม นายวรวิทย์   เขื่อนทอง  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ในชุมชนของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อร้างรากแก้วให้ประเทศ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน​ อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในกิจกรรมในภาคเช้า  จะเป็นการออกเเบบลายผ้าไหม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน  โดยให้กลุ่มของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกแบบลาย ผลที่ได้จากการร่วมกันออกแบบของชาวบ้านคือ ดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีอยู่มากมายภายในตำบลลำดวน   นับได้ว่าการร่วมกันออกแบบของกลุ่มชาวบ้านนี้ทำให้ได้เอกลักษณ์ของลายผ้าไหมของตำบลลำดวน

กิจกรรมในภาคบ่าย   เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผ้าไหมหรือผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้ามาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น หมวก กระเป๋า พวงกุญแจต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านได้รับความรู้และนำไปใช้ในการแปรรูป เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู