1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการค้นหาอัตราลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/ผ้าฝ้ายของชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย,ไอเดีย ในการแปรรูปผ้าทอ/ผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการค้นหาอัตราลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/ผ้าฝ้ายของชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย,ไอเดีย ในการแปรรูปผ้าทอ/ผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย พฤฒิธร  มีชั้นช่วง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ที่11 บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1 – 17 พฤษภาคม 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน พบว่ามีกลุ่มที่จดวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ตำบลลำดวนทั้งหมด 7กลุ่ม วันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นประธานในพิธี และขออนุญาตใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน และส่งเอกสารขอเรียนเชิญทั้ง 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน เพื่อค้นหาอัตราลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน พร้อมการออกแบบลวดลาย ไอเดียร์ในการแปรรูปผ้า 

ได้แก่  มีกลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หมู่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4 จำนวน 30 คน สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ บรรยายเรื่องการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนตำบลลำดวน พร้อมออกแบบลวดลาย หลังจากที่ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ บรรยายเรียบร้อยแล้วได้ให้ชาวบ้านช่วยกันคิดลายอัตราลักษณ์ประจำตำบลลำดวน คือ ลายดอกลำดวน และให้ชาวบ้านช่วยกันวาดภาพออกแบบลวดลายลายดอกลำดวน และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพออกแบบลวดลายในครั้งนี้ด้วยส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย โดยท่านวิทยากร คุณสุริสา มุ่งดี บรรยายไอเดียร์ในการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การนำผ้าทอมาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป้ กระเป๋าสตางค์ หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ

 

ดังนั้นข้าพเจ้าได้สอบถาม นางสุบรรณ อักษร และ คุณสุพิน ก่อแก้ว  ท่านเป็นผู้นำ  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่  ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากการทำผ้าทอสามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

                 

                     

อื่นๆ

เมนู