1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บแบบสอบถาม01,02 เพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพ ตำบลลำดวน

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บแบบสอบถาม01,02 เพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพ ตำบลลำดวน

ดิฉัน นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท (ประชาชน) MS02 ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม01,02เพิ่มเติมจากชาวบ้าน หมู่ 15 บ้านหนองแช่เสา การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

          แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน (01) จากการสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หมู่ 15 บ้านหนองแช่เสา ส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย ทำนา เลี้ยงควาย,วัวแม่พันธุ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า รีสอร์ทบ้านพักต่างๆ รายได้ที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัวมาจากอาชีพหลัก  บางคนหารายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป,การค้าขายต่างๆ ปัญหาหลักของอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ คือ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงผลตอบแทนน้อย   ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอการได้รับโอกาสในการอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมจากแหล่งภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อนำมาสู่รายได้ของคนในชุมชน

     

  

        แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)  จากการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านเช่น วัด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ผู้นำชุมชนได้มีมาตรการป้องกัน ชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด                                                                                  -สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน      -ล้างมือด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสสิ่งของ                  -เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด       -สังเกตุอาการ ไอ จาม คัดจมูก

     

 

จากการลงพื้นสำรวจและเก็บแบบสอบถาม ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หาจุดเด่นที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้าน หมู่15 บ้านหนองแช่เสา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

              

                         จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค/ปัญหา และโอกาสที่จะนำมาพัฒนา ทำให้ทราบถึงความต้องการของชาวบ้าน ได้เห็นถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวบ้านนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลในเดือนต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู