ข้าพเจ้า นายพิเชษฐ์  สุขจิตต์ ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่  1,11,16,18  ต.ลำดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  เริ่มปฏิบัติงานวันที่  1-18  กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  ต.ลำดวน  อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา โดยมีทีมงาน 5 คน รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมาย

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อสอบถามตามแบบสำรวจ จากการสอบถามผู้นำชุมชน ชาวบ้านและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรฐกิจของชุมชนคือ  เเละ ปลูกข้าว เพื่อเก็บไว้ใช้บริโภคและจำหน่าย ส่วนด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการพัฒนาจิ้งหรีดนำมาแปรรูปทำเป็นนำพริก เเละ ทอผ้าไหม ฯลฯ คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำไร่ทำนาในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเอง ความต้องการของคนในชุมชนคือต้องการแหล่งน้ำบาดาลไว้อุปโภคบริโภ

 

จากการสำรวจพบว่า  มีโครงการขึ้นชื่ในชุมชนคือโครงการส่งเสริมาชีพตั้งอยุ่ที่หมุ่ 11 และมีป่าชุมชนที่ขึ้นชื่อคือป่าชุมชนหมู่ 18 และ คนในชุมชนได้นำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเป็นอาทิ โดยข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดสามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดตำบลลำดวน อำเภอกระสังจะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

 

อื่นๆ

เมนู