1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 (เพิ่มเติม) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 (เพิ่มเติม) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายวรวิทย์  เขื่อนทอง ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและกระจายรายได้

 

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน ข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ( เพิ่มเติม) คือ บ้านโคกขามโพธิ์ หมู่ที่ 13   ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  กระผมได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชนภายในชุมชน   เพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามภายในชุมชนนั้น จากการสอบถามและการสำรวจข้อมูล พบว่า ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลัก ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ภายในชุมชนมีปัญหาความยากจน  การเข้าถึงการศึกษา การว่างงานจนทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครัวเรือน  การทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ต่อปีได้รายได้จากการทำไม่มากนักและบางครัวเรือนได้ผลผลิตจากการทำการเกษตรน้อยกว่าเงินทุนที่ลงทุนทำ  ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการทำการเกษตรและทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา     ผลจากวิกฤตโควิด19 ทำให้ชาวบ้านในชุมชนที่มีอาชีพรับจ้างหรืออาชีพอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมขาดรายได้จากการรับจ้างและจากการทำงาน   และจากวิกฤตของโควิด 19 นี้ส่งผลให้ชาวบ้านที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่กลับมาอยู่บ้านไม่สามารถออกไปทำงานได้  ทำให้เกิดการว่างงานและส่งผลต่อการใช้ชีวิตในครอบครัว

 

อื่นๆ

เมนู