การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน ตุลาคม ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ของ นายคมสันต์ อะมินรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประเภท นักศึกษา

ซึ่งได้ข้อมูลจาการลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยปรากฏว่าในพื้นที่ตำบลลำดวนเป็นชุมชนชาวเขมรเป็นส่วนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรมทั้งในยามว่างจากการทำนา ก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการผ้าไหมเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง ขึ้นในพื้นที่เป็นร่วมกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลลำดวน แต่ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบใหม่มาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน เป็นเพียงการรับเอาจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  จึงทำให้ทีมยกระดับเศรษฐกิจฯ ตำบลลำดวน จัดได้มีการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการกระจายรายได้” ในการจัดทำพวงกุญแจและเข็มกลัดจากผ้าไหมจากพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยอบรมในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง  ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสมมาตร สารมาตร ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง เป็นประธานในการเปิดโครงการ

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้  1) กลุ่มแกะลาย บ้านลำดวน หมู่1   2) กลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4    3) กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่ 7    4) กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หมู่ 11  5)กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนใต้ หมู่16    6) กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17   และ 7)กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18

โดยมีวิทยากรในการออกแบบและการค้นหาค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน จากคุณสุริสา มุ่งดี   เป็นวิทยากรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีอยู่และต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่มีการขายผ้าเป็นผืนเลย ก็นำเทคนิควิธีต่างมาเพิ่มเป็นผลิตใหม่ ๆ มาเพิ่มรายได้ ในการอบรมครั้งนี้ได้สอนการทำพวงกุญแจและเข็มกลัดเป็นรูป “ดอกลำดวน” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพื้นที่และสอดคล้องกับชื่อของตำบลลำดวนอีกด้วย ในการออกแบบผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบลวดลายที่แตกต่างกัน ที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปต่อยอดเป็นลายเอกลักษณ์ของพื้นที่ตำบลลำดวนต่อไป ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านก็ได้สร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเชิงพาณิชย์

 

อื่นๆ

เมนู