ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่ม และแจ้งรายละเอียดการทำงานประจำเดือน  กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดอบรมประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการแปรรูปจากเศษผ้าไหม การทำพวงกุญแจและประดิษฐ์เข็มกลัดดอกลำดวนไว้ขายเป็นสินค้าประจำตำบล เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างเสริมอาชีพแก่ชุมชน เป็นการนำเศษผ้าที่เหลือใช้โดยมีวิทยากร คุณมาริสา มุ่งดี เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนปฏิบัติ ให้แก่ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าตำบลลำดวนทั้ง  7 กลุ่ม  ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี กิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

หลังจากการอบรมในช่วงเย็น ทางทีมได้มีการลงไปถ่ายทำการแสดงกันตรึมพื้นบ้านของคุณตา ในวัดบ้านยาง หมู่ที่ 4

นอกจากนี้ทีมผู้ปฏิบัติได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเรียนรู้นวนุรักษ์ กับ Nectec ในโครงการ U2T Hackathon เป็นการอบรมการแสดงข้อมูลเกี่ยวชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลลำดวน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของชุมชน โดยการสร้างคิวอาร์โค้ด เพื่อสะดวกและง่ายในการเข้าถึงชุมชน โดยได้รับความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ  มากมาย

อื่นๆ

เมนู