กระผม นายสนธยา  ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางในการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน ณ  ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 2-3 คน กระผมและทีมงานที่คณะอาจารย์ได้แบ่งทีมและหัวข้อให้ลงเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน กระผมก็ได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและได้ข้อมูลตามที่ต้องการถูกต้องเรียนร้องครับ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นอกจากวันที่ 4 ตุลาคม นั้น กระผมไได้ไปลงเก็บข้อมูล เรื่อง ปราชน์ชาวบ้านที่เป็นปราชน์ประจำท้องถิ่นของหมู่บ้าน 2 หมู้ คือ หมู่ที่ 2 บ้านแสลงพัน กับหมู่ที่ 7 บ้านกระเจา ที่เป็นตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านหรือตำบลลำดวนครับ ปราชน์ชาวบ้านของ หมู่2 บ้านแสลงพัน มี 2 คน ดังนี้ คุณ อังกูล สายบุตร ชาวบ้านยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธีกรรม และประกอบอาชีพสุจริตโดยมีอาชีพคือ ราชการบำนาญ และคุณ เริญ อุส่าห์ ดีชาวบ้านยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้าน จักสาน ชาวบ้านในขณะประชุมชุมชน และประกอบอาชีพสุจริตโดยมีอาชีพคือ ทำนา เกษตรกร

วันที่ 11 ตุลาคม 2564                                                                                                                                                         กระผมและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำกิจกรรมทำพวงกุญแจ ณ. ศูนย์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเอากระสัง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  เพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชนตำบลลำดวน แล้วเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนจะไปพัฒนาต่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนาต่างๆ เพื่อเป็นสินค้าที่มีมูลค่าให้แกชุมชน ดั้งนั้น ทางชุมชนตำบลลำดวน ได้มีชิ้นค้ามากมาย เช่น น้ำยาซักผ้าผลิตจากเส้นไหม ผ้าไหม และผลิตพวงกุญแจจากเศษผ้าไหมที่เหลือใช้ในการที่ตัดชุดต่างๆนำมาเป็นพวงกุญแจดอกทิวลิป และทำเข็มกัดลายดอกลำดวนโดยมีวิทยากร คุณมาริสา มุ่งดี เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนปฏิบัติ ให้แก่ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าตำบลลำดวนทั้ง  7 กลุ่ม  ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี กิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู