สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนตุลาคม กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปจากเศษผ้าไหม การทำพวงกุญแจและประดิษฐ์ดอกลำดวน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าของฝาก วันที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยวิทยากร คุณมาริสา มุ่งดี เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนปฏิบัติ ให้แก่แม่ๆกลุ่มทอผ้า 7 หมู่บ้าน มีกลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หม่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4  ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สำรวจและเก็บข้อมูลลายผ้าไหมของแต่ละกลุ่มในพื้นที่ตำบลลำดวนที่มีเอกลักษณ์โด่ดเด่น หลายผ้าโบราณถามประวัติความเป็นมาของลายผ้าไหม และรายละเอียดต่างๆของผ้าไหม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุโบราณกับเจ้าอาวาสวัดบ้านลำดวน เช่น เกวียนโบราณ คันไถโบราณ และเครื่องปั้นดินเผา เก็บข้อมูลรายละเอียดต้นไม้ต่างๆที่ให้สีธรรมชาติในการย้อมสีเส้นไหม ณ ศูย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน

 

อื่นๆ

เมนู