ข้าพเจ้านาย พฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบล MS.02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือน ตุลาคม 2564 ณ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

   ได้จัดทำกิจกรรมทำพวงกุญแจ ณ. ศูนย์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเอากระสัง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  ได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชะนีนาถ ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาการเพาพันธุ์ไหม เลี้ยงไหม และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ ราชฎรและประชาชนที่ต้องการมาศึกษาหาความรู้ ในการเพาเลี้ยงพันธุ์ไหม เป็นต้น และผู้นำทีมโดย อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง, อาจารย์วณิชา แผลงรักษา, อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์ เป็นที่ปรีกษาทีมและคณะ

   

   

     การลงพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชน เพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนจะไปพัฒนาต่อให้ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าให้แกชุมชน ดั้งนั้น ทางชุมชนตำบลลำดวน ได้มีชิ้นค้ามากมาย เช่น น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าผลิตจากเส้นไหม, น้ำพริกจิ้งหรีด, ผ้าไหม และแหวนผลิตจากเศษผ้าไหมที่เหลือใช้นำมาเป็นแหวนลายลำดวน  

   

   นอกจากนั้นยังมากปราชน์ชาวบ้านที่เป็น หมอสมุนไพร : นายอำนาจ กักรัมย์ เป็นคนรักษายาสมุนตามความเชื่อของคนในตำบลลำดวนเรื่องการรักษา เช่น การรักษาไข้หวัด, โรคตับแข็ง, ฝี, ผืนแดงตามร่าง รักษาโดยยา 108 ชนิดตามความเชื่อของคนในตำบลลำดวน

   

หมอนวดแผนโบราณ : นางบุญมี กำลังรัมย์ เป็นหมอนวดตามร่างกาย เช่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย, จับเส้นตามร่างกาย, แขนหลุด, หัวเข่าหลุด, ขาแพง คนส่วนใหญ่มักจะไปใช้บริการเป็นประจำ

   

หมอร่างทรง : นางนอม นะวงรัมย์ เป็หมอร่างทรงตามความเชื่อของคนในตำบลลำดวน เรื่องของการเรียกขวัญนาค, บายศรีสู่ขวัญ, เรียกขวัญต่างๆตามความเชื่อของคนในตำบลลำดวน ตามปณะเพณีความ   เชื่อของคนในโบราณ บ้านตาเทืองหมู่ 14 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

อื่นๆ

เมนู