ข้าพเจ้านายชนาธิป หมายถูก ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ออกแบบแผนที่ชุมชน ในเดือนตุลาคม  2564

เดือนพฤศจิกายน: ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมงานและแบ่งหน้าที่ในแต่ละส่วนโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบแผนที่ชุมชนตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  ทีมงานได้ช่วยกันเขียนแผนที่และอธิบายสถานที่ต่างๆเพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปออกแบบได้ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบสถานที่ต่างๆของตำบลลำดวน โดยเน้นเอกลักษณ์ของสถานที่แล้วนำมาวาดเป็นรูปภาพ เพื่อสื่อถึงสถานที่นั้นๆ

ผลงานการวาดรูปสถานที่ต่างๆในตำบลลำดวน

หลังจากวาดสถานที่ต่างๆของตำบลลำดวน ข้าพเจ้าก็เริ่มทำการออกแบบแผนที่ชุมชน

ผลงานการออกแบบแผนที่ชุมชน

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกแบบแผนที่่ชุมชน ให้นักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู