ข้าพเจ้านางสาวจันทร์แรม ชาวขอนแก่น  ประเภทประชาชน  ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤศจิกายน  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป เราจึงรีบดำเนินการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ต่อมาได้มีการเข้าร่วมอบรมต่างกับทาง U2T เพื่อหาแนวทางและวิธีการทำงานต่างๆในการนำมาใช้ในโครงการของเรา จากนี้เรายังมีการไปเข้าร่วมงาน ทอดกฐิน ณ วัดลำดวน ซึ่งเราได้มีการร่วมกิจกรรมการทำความความสะอาดภายในวัด และได้มีการร่วมทานข้าวและแห่กฐินกับชาวบ้าน ต่อมาก็ได้มีการพบปะกับชาวบ้านเพื่อต้องการสอบถามเพื่อนำข้อมูลต่างๆมาลงในผลการสำรวจ CBD ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร อาหารยอดนิยมในพื้นที่ พื้นที่ทางการเกษตรต่างๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชต่างๆ แล้วนำข้อมมูลมาใส่ในระบบ CBD

 

กิจกรรมการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย

 

การเข้าร่วมอบรมต่างกับทาง U2T

 

ร่วมงาน ทอดกฐิน ณ วัดลำดวนและทำความสะอาด

 

การพบปะกับชาวบ้าน

ข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู