การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ของ นายคมสันต์ อะมินรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประเภท นักศึกษา

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของพื้นที่ตำบลลำดวน  ตำบลลำดวนเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โครงการศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ.) โดยพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาส  ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร  ณ บ้านยาง  หมู่ที่ 4  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันอาทิตย์ที่  26  ธันวาคม  2536  และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้  โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  และสิ่งของแก่ราษฎรเหล่านั้น  เป็นการช่วยเหลือ  ด้านการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งมีพระราชเสาวนีย์  ในอันที่จะทำให้ราษฎรในพื้นที่  และบริเวณใกล้เคียงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยทรงรับราษฎรที่ยากไร้เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหม  และสมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน   2546  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์และราษฎรสมาชิก  โครงการฯ (ครั้งที่ 2)  ณ ศาลาน้อมเกล้า  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่ที่ 11  บ้านบุ  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรยากไร้  โดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  ในด้านการประกอบอาชีพให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิก  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพิ่มเติม

ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายจุดด้วยกัน ทั้งพื้นที่ปลูกหม่อนขนาดใหญ่  มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำดวน

ในการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานในการปรับปรุงตกแต่งตัวหนอนยักษ์  ป้ายโครงการและดูความสะอาดของสถานที่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผูที่สนใจเกี่ยวกับการทอผ้าไหม หรือเรื่องวัฐจักรของไหม

อื่นๆ

เมนู