ข้าพเจ้านายกฤษดา ดวงไสว ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ตำบลลำดวน

                              โดยกระผมได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีและดนตรีกันตรึมโบราณอีกมากมายในตำบลลำดวน และได้ทำการเผยแพร่ ทำการแสดงกันตรึมโบราณ ในงานและประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรมประเพณีที่งดงามของชาวตำบลลำดวน

   

              ตัวอย่างภาพทั้งสามนี้ คือ พิธีไหว้ครูดนตรีกันตรึมโบราณ ก่อนที่จะทำการแสดง เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ทางดนตรี ครูอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้มีสติ สมาธิ ไม่ประหม่าก่อนที่จะทำการแสดงหรือบรรเลงดนตรี 

               

การบรรเลงมโหรีพื้นบ้านในงานอวมงคลและแห่ศพไปฌาปนกิจ ณ เมรุ ในส่วนตรงนี้ กระผมได้ลงพื้นที่ไปศึกษาบทเพลงมโหรี ที่กำลังจะสูญหายไป 

     

       

                           

 ในส่วนนี้กระผมได้ไปลงพื้นที่และเผยแพร่ดนตรีกันตรึมโบราณในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานกฐิน(วัดบ้านลำดวน และวัดบ้านยาง) งานพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ(วัดบ้านยาง) เป็นต้น ทั้งหมดก้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีกันตรึมโบราณ ให้คงอยู่กับชุมชนตำบลลำดวนต่อไป “ไม่สืบสาน ก็สาบสูญ” 

                    จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู