ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้

 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 

3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด 

4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

ทีมผู้ปฏบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการวางแผนแบ่งกลุ่มการทำงานเก็บข้อมูลสถานที่สำคัญภายในตำบลลำดวนและร้านอาหารในตำบลลำดวนที่น่าสนใจ ทั้ง 18 หมู่บ้านของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของการแบ่งงาน ดิฉันได้รับมอบหมายการปฏิบัติงาน ในส่วนของการกรอกข้อมูลลงในระบบ

วันที่ 8  พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (U2T) ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เกษตรกร ในตำบลลำดวน บ้านกระเจา หมู่ 7 ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การทำเกษตร

ในส่วนของการทำเกษตรของชาวบ้านกระเจา หมู่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของ ชาวบ้านตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลการลงพื้นที่ ทางทีมจึงส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรกรและลิงค์กรอกข้อมูล ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักศึกษา ที่รับผิดชอบ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กรอกข้อมูลลงระบบ

 

 

อื่นๆ

เมนู