กระผม นายสนธยา  ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

ผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าไหมที่สวยงามและเป็นของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์

   

กระผม ได้ลงพื้นที่ทำความสะอ าดในพื้นที่วัดบ้านลำดวน หมู่1 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับพืช,สัตว์ ในบ้านลำดวน

มีการเลี้ยงหนูเพื่อสร้างราย ได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว

จากนั้นกระผมยังได้ทำการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับพี่น้อง ทหาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ้าไหม บ้านบุ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงไหม บ้านบุ

https://www.youtube.com/watch?v=hcf919glwss

 

 

อื่นๆ

เมนู