ข้าพเจ้า นายสัว กำลังรัมย์ ประเภท ประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน

เดือนตุลาคม วันที่ 21 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อ พืชในท้องถิ่น ตำบลลำดวน ซึ่งชุมนตำบลลำดวนมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน มีพืชในท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้ ต้นประดู่ ต้นมะค่าแต้ ต้นสราด เป็นต้น ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ วัดยาง วัดบ้านลำดวน บ้านโบราณ นอกจากนี้ชุมชนบ้านลำดวนยังมีความโดดเด่นทางทางวัฒนธรรม ดนตรีกันตรึมโบราณ และที่พักโอมสเตย์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ตามแบบฉบับวิถีชุมชนตำบลลำดวนอีกด้วย

เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2-4 กระผมและทีมงานลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอประสาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตำบลลำดวนและถ่ายทำคลิปวิดีโอที่จะแข่งขันแฮกธอน

เดือนพฤศจิกายน วันที่ 9 กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมมูลที่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 หัวข้อที่ได้รับมอบหมายก็ คือ เกษตรกรและจับพิกัด กระผมได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่โบราณและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้คือ

1. การประดิษฐ์กันชุ การประดิษฐ์กันชุหรือ การทำโรงศพโดยการตอกลายตามขนาด เป็นงานฝีมือที่หาชมได้ยาก จนถึงปัจจุบันจากวิธีชีวิตของชาวบ้าน หมู่4 ตำบลลำดวน ที่แต่เดิมทำไว้ใช้เองแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เกิดโรงแบบสำเร็จรูปจึงทำให้ การประดิษฐ์กันชุหาชมได้ยาก และทำให้ปัจจุบันคนที่สามารถจะนำกันชุไปใช้ในงานศพได้นั้นจะต้องสั่งจอง เพราะไม่มีแบบทำไว้แล้ว การผลิตแต่ละครั้งต้องวัดขนาดให้เท่ากับผู้ที่ล่วงลับเท่านั้น จึงทำให้ชาวบ้านที่นี้ยังคงรักษาการประดิษฐ์กันชูหรือโรงศพไว้นั้นเอง

2.กันตรึมโบราณ กันตรึมโบราณ ถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงด้านวัฒนธรรมที่ชาวบ้านตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยังคงรักษาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันก็ยังคงรักษาไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้ยังคงเห็นและเรียนรู้สืบทอด กันตรึงเป็นการเล่นดนตรีของชาวพื้นเมืองเขมร ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเครื่องดนตรีและทำนองที่หาฟังได้ยาก กันตรึมชาวบ้านนิยมจัดในงานสังสรรค์รื่นเริงหรือไม่แต่งานศพพิธีกรรมก็คงใช้

3.วัดยาง วัดยางเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านหมู่4 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเหลือมใส่ในพระพุทธศาสนาที่ทำกันมาแต่โบราณและจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ นอกจากเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมแล้วยังมีการทำกันชู หรือการทำโรงศพแบบโบราณที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่วัดยางเท่านั้น รอบบริเวณวัดมีความสงบทำให้ที่นี่มีอากาศดีมากๆ เย็นสบายตลอดทั้งปี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู