ข้าพเจ้านายสุพศิน ช่วงไธสง  บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชนลำดวนเพื่อเก็บภาพกิจกรรม คลิปสื่อโปรโมทของตำบลลำดวน ทีมผการันดูลเราเริ่มที่แรกด้วยลำชี เป็นแม่นำที่ติดกับชุมชนเป็นแหล่งที่สามรถช่วยให้ชุมชนและชาวบ้านได้มีที่หากินในการ ตกปลา ปลูกผัก ทำนา ล่วนแต่ได้น้ำจากลำชีทั้งนั้นจึงเกิดการคิดหากจะทำลำชีให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงน้ำ และยังมีวิธีชีวิตการทำนาหากคนไม่เคยทำจะไม่ทราบดีกว่าจะได้ข้าวที่นำมาหุงกินมันเหนื่อยเพียงใด

  

วันที่4 เราไปกันที่โครงการฟราม์ตัวอย่าง เป็นโครงการที่น่าสนใจอีกที่ของที่นี้ได้เห็นการทำเกษตรแบบไรสารพิษ ผักทุกชนิดที่ปลูกในโครงการ นำมาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและทำให้โครงการที่นี่กลายเป็นโครงการที่มีเส์หมากๆ วิถีความเป็นอยู่จนกลายเป็นผลผลิตที่เกินคาดของชาวบ้านที่นี่

 

วันที่5-6 ต่อกันกับด้านประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านตำบลลำดวน ไม่ว่าจะเป็นกันตรึม มะม็วด สาถานที่ วัดวาอาราม การทำกันชุ อาหารพื้นถิ่น กันตรึมโบราณ ถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงด้านวัฒนธรรมที่ชาวบ้านตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยังคงรักษาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันก็ยังคงรักษาไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้ยังคงเห็นและเรียนรู้สืบทอด

มะม็วดเป็นการทำพิธีคล้ายๆร่างทรง มักจะพบเห็นได้ทาง บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นการแสดงแบบเขมรที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านตำบลลำดวน

วัดบ้านลำดวน ตั้งอยู่หมู่1 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ความสวยงามของวัดนี้อยู่ที่ศาลาโดยภายในศาลาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่ใช้ผ้าไหมหลายร้อยผืนเข้ามาตกแต่งให้เกิดความอลังการและน่าจดจำ และ วัดยางเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านหมู่4 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเหลือมใส่ในพระพุทธศาสนาที่ทำกันมาแต่โบราณและจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ นอกจากเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมแล้วยังมีการทำกันชู หรือการทำโรงศพแบบโบราณที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่วัดยางเท่านั้น

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด

 

อื่นๆ

เมนู