ข้าพเจ้านายกฤษดา ดวงไสว ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานดำเนินโครงการประจำเดือนธันวาคม ณ ตำบลลำดวน

ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นสุดท้ายของโครงการ  ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลลำดวนได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบุ หมุ่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เชิญชวนกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวนทั้งหมด กลุ่ม 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ดังนี้   1. กลุ่มทอผ้าบ้านบุ ม.11   2. กลุ่มทอผ้าแกะลาย ม.1  3. กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนหมู่ 16  4. กลุ่มทอผ้าบ้านสีสนวนหมู่ 18 5. กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจาหมู่ 7 6. กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองหมู่ 17  7. กลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ 4  ได้นำองค์ความรู้เรื่องการ การออกแบบลายผ้าไหม การทำน้ำยาซักผ้าไหม วัฒนธรรมประเพณี เจลล้างมือ สบู่ผการันดูล ชาใบหมอน พวงกุญแจากเศษผ้า เทคโนโลยี และเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

   

ในส่วนนี้กระผมได้ทำการบรรเลง แดสงกันตรึมโบราณ ให้ชุมชนได้เห็นถึงความงดงามของกันตรึม ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของชุมชนชาวเขมร ได้รับรู้ถึงความสามารถของเยาวชน ตำบลลำดวน ที่สนใจในสืบสานกันตรึมดนตรีพื้นบ้าน การบรรเลงและขับร้องกันตรึมอย่างไพเราะและเพลิดเพลินสนุกสนานผ่านเสียงบรรเลงและขับร้องด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของ กันตรึม(ภาษาแขมร์) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเอาไว้ เพื่อให้กันตรึมคงอยู่กับชุมชนชาวเขมรแถบ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศีรษะเกษ สืบไป

                      

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู