ข้าพเจ้านางสาวอรจิรา นามเขต ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนธันวาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในเดือนธันวาคม ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล

ในเดือนธันวาคมนี้ ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยดิฉันได้หน้าที่ในการขับร้องกันตรึมโบราณ ซึ่งดิฉันได้ขับร้องบทเพลง ของดีตำบลลำดวน(ผการันดูล) ซึ่งเป็นบทเพลงที่ดิฉันและทีมได้เรียบเรียงและแต่งเนื้อเพลงขึ้นมา เพื่อเป็นบทเพลงประจำตำบลลำดวน  และเป็นบทเพลงเปิดสถานที่ท่องเที่ยวตำบลลำดวน ร่วมถึงดิฉันได้แสดงศักยภาพของดิฉันให้ชุมชนได้เห็นถึงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ ที่สนใจในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดนตรีกันตรึมโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามและอยู่กับชุมชนชาวเขมรมาอย่างยาวนาน และดิฉันได้อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเอาไว้ สือต่อไป

                                     

                                   

ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นสุดท้ายของโครงการ  ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลลำดวนได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบุ หมุ่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เชิญชวนกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวนทั้งหมด กลุ่ม 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ดังนี้   1. กลุ่มทอผ้าบ้านบุ ม.11   2. กลุ่มทอผ้าแกะลาย ม.1  3. กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนหมู่ 16  4. กลุ่มทอผ้าบ้านสีสนวนหมู่ 18 5. กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจาหมู่ 7 6. กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองหมู่ 17  7. กลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ 4  ได้นำองค์ความรู้เรื่องการ การออกแบบลายผ้าไหม การทำน้ำยาซักผ้าไหม วัฒนธรรมประเพณี เจลล้างมือ สบู่ผการันดูล ชาใบหมอน พวงกุญแจากเศษผ้า เทคโนโลยี และเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

                             

                       

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู