ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ทีมงาน U2T และอาจารย์ประจำตำบลลำดวนได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านกระเจ้า หมู่ที่ 7  นายไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และชาวบ้าน บ้านกระเจา หมู่ที่ 7  รวมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้วันนี้เป็น วันดินโลก อีกด้วย

ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

เมื่อปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

   

อื่นๆ

เมนู