ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้

 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 

3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด  4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ทีมงาน U2T และอาจารย์ประจำตำบลลำดวนได้ร่วมมือกับ     ผู้ใหญ่ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกระเจา และชาวบ้าน บ้านกระเจา   รวมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้วันนี้เป็น วันดินโลก

ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมสวมเสื้อเหลือง และปฏิญาณตนทำความดีด้ ก่อนลงมือทำความสะอาด อาคารสถานที่ รวมไปถึงการเก็บขยะ เพื่อ ปลูกต้นดาวเรืองและต้นทองอุไร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ 7 เพื่อความสวยงามให้กับชุมชน และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ซึ่ง ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ฝึกการทำงานเป็นทีม ให้รู้จักใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

 

อื่นๆ

เมนู