1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ 7 และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาล 9 วันที่ 5 ธนวาคม 2564

MS02-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ 7 และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาล 9 วันที่ 5 ธนวาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาว วันดี โคมารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลลำดวนได้เข้าร่วมการจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทีมตำบลลำดวนได้ไปช่วยพัฒนาให้กับชุมชน และเข้าร่วมงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียง เหนือจำนวน 11 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคได้แก่ KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online: แพลตฟอร์มบริหารจัดการองค์ความรู้ (วารสาร) วิชาการของประเทศ, Massive Open Online Courses หรือ MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, Navanurak Platform: ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และ Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เป็นโมไบล์แอปพลิเคชันนำชมได้ เพื่อกระจายสู่การใช้งานและพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ทีมงาน U2T ตำบลลำดวนได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ไกรวุฒิ ยาวิรัมย์ และชาวบ้าน บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 รวม 60 กว่าคน ประกอบกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติกับวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยร่วมกันแสดงพลังสวมเสื้อเหลือง และปฏิญาณตนทำความดีด้วยหัวใจ ก่อนลงมือทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เช็ดกระจก ถูพื้นอาคารสถานที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปลูกต้นดาวเรืองและต้นทองอุไร และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านกระเจา หมู่ 7 เพื่อให้แลดูสะอาด สวยงาม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ซึ่ง U2T ตำบลลำดวน ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ฝึกการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ให้รู้จักใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

 

วันที่ 11 ธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมได้จัดกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งได้เรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ การอบรมฝึกทักษะเสริมสร้างความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลงพื้นทำให้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู