ข้าพเจ้านายวีรพล ชีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือนธันวาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9 และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นดาวเรือง  ณ บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประดับตกแต่งทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นพระราชกุศล

วันที่ 11 ธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมได้จัดกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ ตลอดระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งได้เรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ การอบรมฝึกทักษะเสริมสร้างความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลงพื้นทำให้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และวันนี้ได้นำความรู้เรื่องการออกแบบผ้าไหม ลายผ้าไหมผการันดูล ที่ได้ออกแบบมาทั้งหมด วิธีการทอผ้าแบบใหม่ มานำเสนอชาวบ้าน เพื่อแนวเป็นการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน เเละเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลลำดวน

 

และได้บรรเลงเพลงกันตรึม ให้ชาวชุมชนได้เห็นความสำคัญ ความงาม ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ จัดทำการแสดงให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุก ร่วมร้อง ร่วมรำ เพลิดเพลินกับเสียงร้องที่ขับขาน ดนตรีที่บรรเลงอย่างเป็นที่น่าสนใจ รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสานใต้ผ่านท่วงทำนอง งเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเอาไว้ เพื่อให้กันตรึมคงอยู่กับชุมชนชาวตำบลลำดวนต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู