1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02:กิจกรรมอบรมผ้าทอสีธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านลำดวนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

MS02:กิจกรรมอบรมผ้าทอสีธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านลำดวนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายสนธยา  ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์ คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรมใน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 20 คน ให้ความรู้เรื่องการย้อมสีผ้ากระบวนการทอผ้าให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านคณะกลุ่มอาสามัครสาธารณสุข(อสม.) ​ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง 18 หมุ่บ้าน จำนวน 60 คน โดยได้รับความรู้วิทยากร  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์   คณะอาจารย์และทีมดำเนินงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

การทำผ้าย้อมสี

สีธรรมชาติเป็นทีที่ได้จากพืช สัตว์และแร่ธาตุต่างๆ สามารถนำมาย้อมได้ทั้งแบบย้อมร้อนและแบบร้อนเย็น สีธรรมชาติเป็นสีที่ต้องอาศัยสารช่วยในการเร่งกระตุ้นช่วยให้สีออกเร็ว และให้สีติดแนบกับเส้นไหม ทำให้สีไม่ตกเวลาซัก
การย้อมสีธรรมชาติ เป็นการลดการใช้สารเคมี ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี จากการย้อมผ้าด้วยสีเคมี ที่มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ทำให้เกิดอาการวิงเวียน เป็นโรคพิษสำแดง ไม่สามารถที่จะย้อมไหมต่อไปได้ จนทำให้กลุ่มสตรี แม่บ้านหันกลับมาย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพราะสีธรรมชาติเป็นสีที่บริสุทธิ์ ไม่มีพิษต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และผ้าที่ได้มีความโดดเด่นเฉพาะ เวลาทอขึ้นเงา สีไม่ตก ใส่สบาย แต่ขั้นตอนการทำยุ่งยากและวุ่นวาย ต้องอาศัยทักษะ ความอดทน ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการย้อมสีแต่ครั้งให้เหมือนกัน ปัจจุบัน ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็ก กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านที่มีความสนใจในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยการพัฒนาเป็นผ้ามัดย้อม ให้เด็กมีจินตนาการ ออกแบบลาดลาย สีสัน ตามแนวความคิดของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นผ้า และอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

การย้อมสี
หลังจากการกรองคราม (เก็บเนื้อครามไว้) เวลาจะใช้ต้องนำเนื้อครามที่เก็บไว้ออกมาผสมกับน้ำด่างที่แช่ไว้ในปริมาณครามประมาณ 1 ขีด ผสมกับน้ำด่าง 1 ขัน ต่อ 1 หม้อ ในการย้อม 1 ครั้ง และ1 ครั้ง และสามารถเพิ่มส่วนผสมทุกครั้งที่จะย้อม ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อหรือล้างหม้อครามโดยเติมในอัตราดังที่กล่าวมาคลิกเพื่อดูขั้นตอนการ

การทอผ้า หรือ “การทอ” (อังกฤษ : weaving) ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือกี่ (ในภาษาไทยถิ่นอีสาน มักเรียกการทอผ้าว่า “ตำหูก”)

กิจกรรมการทอผ้านั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม หนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เครื่องจักรสำหรับทอผ้า ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการผลิตและออกแบบลายผ้า แต่การทอผ้าด้วยมือก็ยังเป็นศิลปะที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมเสมอมา

อื่นๆ

เมนู