1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 


โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้

1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา

3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด

4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 


ได้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

  • อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • จากผลสรุป ได้พบว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการใน เดือนสิงหาคม ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความร่วมมือในการอารมแลกเปลี่ยนความรู้จากการย้อมสีผ้าไหมแบบใหม่ และแบบดั้งเดิมของชาวบ้านที่ทำ และทีมงานได้มีการสอนพาผู้เข้าร่วมอบรมลงมือทำเพื่อหวังว่าทางชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปต่อยอดต่อ เพื่อกระจายรายได้และนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับผ้าไหมคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายและสอนปฏิบัติ การจัดอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู