1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS02 : กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน สิงหาคม กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นไหม การย้อมสีให้สีติดสวย สีไม่ตก และการทำสีให้สด ให้แก่แม่ๆกลุ่มทอผ้า 7 หมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หมู่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4

ปัญหาที่พบในการย้อมสีเส้นไหม การย้อมเส้นไหมตามวิถีที่ชาวบ้านทั่วไปได้ปฏิบัติอยู่ ส่วนใหญ่จะย้อมสีไม่ค่อยติด และสีที่ได้ไม่สม่ำเสมอกัน ชาวบ้านต้องย้อมหลายหลายๆรอบถึงจะได้สีสม่ำเสมอกัน และถูกใจตามความต้องการ และต้องใช้สีในการย้อมแต่ละครั้งเป็น 2-3 เท่า หากมีการเพิ่มความรู้ ทักษะ เทคนิคเกี่ยวกับการย้อมสีเส้นไหมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะส่งผลต่อการทอผ้าไหมที่ได้คุณภาพ  เพราะการทอผ้าไหมลวดลายต่างๆให้สวยงามนั้น ชาวบ้านจะมีความชำนาญมีทักษะการทอผ้าไหมอยู่แล้ว แต่ความรู้เรื่องการย้อมสีเส้นไหมไหมนั้น ยังต้องพัฒนาให้ได้รับความรู้และเทคนิคการย้อมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมีวิทยากรอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนปฏิบัติ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำดังนี้

วัสดุอุปกรณ์

 น้ำส้มสายชู 20 มล.   สีเคมี 12 ซอง   ซันไลต์ 1 ช้อนโต๊ะ   เส้นไหม 1 กิโลกรัม   ห่วงสำหรับย้อมสี ราวสำหรับกระตุกไหม

 วิธีการย้อมสีเส้นไหม

ต้มน้ำอุ่นแล้วนำสีมาละลาย คนสีให้ละลายแล้วนำน้ำส้มสายชูลงไปผสม คนส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำเส้นไหมมาลงแช่ บีบนวดเส้นไหมให้สีเข้าไปในเส้นไหม แล้วนำไปใส่ในหม้อต้ม กลับเส้นไหมไปมาให้ความร้อนเข้ากับเส้นไหมและให้สีสม่ำเสมอประมาณ 30 นาที แล้วนำเส้นไหมไปล้างน้ำซันไลต์ พอล้างเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าอีก 2-3 ครั้ง แล้วนำขึ้นมาบิดให้หมาดๆ ขั้นตอนสุดท้ายนำเส้นไหมไปกระตุกให้แห้ง 

 

 

อื่นๆ

เมนู