ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกันยายน 2564  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  ดังนี้

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลในหัวข้อ ขนมและประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลลำดวน  จากข้อมูลที่สำรวจทำให้ทราบถึงประเพณีต่าง ๆ มากมายของชาวตำบลลำดวน ได้แก่ ประเพณีการเล่นแม่มด แซนเนี่ยะตา เล่นตรุษ วันขึ้นปีใหม่  แคประกุน ฤดูไถว่าน ปลูกข้าว เข้าพรรษา ทำบุญ ฤดูกาลทำนา  บุญเดือนสิบ บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ปังออกเปรียะแค เป็นต้น โดยประเพณีต่าง ๆ เป็นกิจกรรมหรือการละเล่นที่ทำขึ้นนั้น เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายเขมรที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ละปีจะมีลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น กลับมาร่วมงานจำนวนมากเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดี  ประเพณีดังกล่าวยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

          

ในการประกอบประเพณีนั้นที่ขาดไม่ได้ ก็จะมีขนมพื้นถิ่นหลากหลายอย่างตามเทศกาล เพื่อประกอบเป็นเครื่องเซ่นไหว้  เช่น นมเนียล นมโก นมโชค นมโกรจ นมกันตางราง นมรันเจก อันสอมกะบ็อง เป็นต้น

         

                      

อื่นๆ

เมนู