ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 


โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้

1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา

3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด

4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้


การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 และทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติ  ซึ่งได้จัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 2

ทีม

  •  1. ขนมและประเพณีท้องถิ่น 
  • 2. พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น

ซึ่งภายในทีมของข้าพเจ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพื่อจะนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น จากการลงพื้นที่คนในชุมชมตำบลลำดวนจะมีการปลูกข้าว  ปลูกหม่อน และปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ฝรั่ง  มะกอก ลูกตาล   ส่วนมากจะนิยมปลูกไว้รับประทานเล่น รับประทานภายในครอบครัว

วัตถุดิบที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่น มีดังนี้

เดือนมิถุนายน – ธันวาคม  :  หนอไม้  เห็ด  จะนิยมเกิดช่วงหน้าฝน  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้าป่าหาเห็ด และหนอไม้มาขายตามชุมชนของตนเอง

เดือนธันวาคม  – กุมภาพันธ์   :  หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60  หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์หม่อนผลสดที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี

เดือนมีนาคม – เมษายน  :  หม่อนพันธุ์ บร. 60  สกลนคร  ซึ่งจะให้ผลผลิตทางใบ นิยมปลูกหม่อน เอาใบไปเลี้ยงหนอน

เดือน ตุลาคม  – เมษายน  :  ต้นตาล  มีประมาณ  20 ต้น  ปลูกตามทุ่งนาของชาวบ้าน

เดือนพฤศจิกายน  :  ข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ 105  ที่นิยมปลูกในชุมชนเพื่อขายตามท้องตลาด

เดือนมีนาคม – เมษายน : มะม่วง รับประทานได้ทั้งผลดิบ ผลสุก ปลูกกันเกือบทุกบ้าน

อื่นๆ

เมนู